Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman 2024?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman sorusu, bugün Resmi Gazete’de Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yönetmeliğinin yayınlanması sonrası merak edildi.Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman 2024?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN 2024?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı hakkında bugün Resmi Gazete’de açıklanan karar:

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI
ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 41 inci maddesinde düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavına ilişkin esasları kapsar ve 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

c) Protokol: Adalet Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan protokolü,

ç) Sınavlar: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Şartları, Sınav İlanı ve Başvuru Usulü

Sınavlara girme şartları

MADDE 5- (1) 2547 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde öngörülen sınavlardan;

a) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar,

b) İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar, girebilir.

Sınavların yapılma zamanı

MADDE 6- (1) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki defa; İdari Yargı Ön Sınavı ise Eylül ayında olacak şekilde yılda bir defa protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılır.

(2) Sınavlara ilişkin Bakanlıktaki sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Sınavların ilanı

MADDE 7- (1) Sınavlara ilişkin hususların yer aldığı ilan, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan olunur.

Sınavlara başvurular

MADDE 8- (1) Sınav tarihi itibarıyla 5 inci maddede öngörülen şartları sağlayabilecek durumda olanlar sınava başvuru yapabilir.

(2) Sınav başvuruları, protokolde belirlenen ve ilan edilen usule göre elektronik ortamda ÖSYM’ye yapılır.

(3) Başvuru sürecini tamamlayan adayların başvuru bilgileri ÖSYM tarafından Bakanlığa bildirilir.

(4) Sınavlara başvuracak adaylardan sınav öncesinde herhangi bir evrak istenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara Dair Esaslar

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Sınavlarda ilgililerin 2547 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde sayılan alanlardaki bilgileri ölçülür. Sınav test şeklinde olup çoktan seçmeli en az yüz sorudan oluşur.

(2) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;

a) Anayasa Hukuku 6 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 6 puan,

ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,

d) Medeni Hukuk 12 puan,

e) Borçlar Hukuku 10 puan,

f) Ticaret Hukuku 10 puan,

g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,

ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,

h) Ceza Hukuku 8 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,

i) İş Hukuku 6 puan,

j) Vergi Hukuku 4 puan,

k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,

l) Avukatlık Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan,

olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) İdari Yargı Ön Sınavında;

a) Anayasa Hukuku 8 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 10 puan,

ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan,

d) İdari Yargılama Usulü 8 puan,

e) Medeni Hukuk 8 puan,

f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan,

g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan,

ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan,

h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan,

i) Vergi Hukuku 10 puan,

j) Vergi Usul Hukuku 4 puan,

k) Maliye ve Ekonomi 10 puan,

l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Aranan şartları taşımadıkları halde sınavlara girdiği tespit edilen kişilerin, yeterli puan alsalar bile aradan geçen süreye bakılmaksızın sınavları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 10- (1) Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulur ve ÖSYM tarafından elektronik ortamda Bakanlığa verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x